Projekty unijne

Przebudowa ulicy Wylotowej w Kołobrzegu na odcinku od skrzyżowania z ul. Bałtycką do skrzyżowania z ul. Wczasową

alt

                      Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu

                               Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

 

                                Tytuł Projektu:Przebudowa ulicy Wylotowej w Kołobrzegu na odcinku

                                    od skrzyżowania z ul. Bałtycka do skrzyżowania z ul. Wczasową"

 


 

 

POSTĘP PRAC PRZY PRZEBUDOWIE ULICY WYLOTOWEJ W KOŁOBRZEGU

 

Wykonawca robót w minionym tygodniu wykonał na odcinku od ulicy Jedności Narodowej do ulicy Bałtyckiej nową nawierzchnie bitumiczną, zaś na odcinku od ulicy Jedności Narodowej do ulicy Wczasowej trwają prace związane z wykonywaniem kanalizacji deszczowej oraz prace rozbiórkowe.

alt

alt

alt

 


 

 

Na ulicy Wylotowej tj. od skrzyżowania z ulicą Bałtycką do skrzyżowania z ulicą Jedności Narodowej Wykonawca wykonał frezowanie nawierzchni i na tym odcinku w dniach 19, 20, 21 sierpnia zaplanowane jest ułożenie warstw bitumicznych.

Natomiast na odcinku od skrzyżowania z ulica Jedności Narodowej do skrzyżowania z ulicą Wczasową realizowane są prace związane z wykonywaniem kanalizacji deszczowej. Niniejsze roboty  wymagają częściowego wyłączenia ulicy z ruchu, co powoduje  utrudnienia dla mieszkańców przyległych posesji.

alt


 

ULICA WYLOTOWA - UMOWA Z WYKONAWCĄ PODPISANA

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, Powiat Kołobrzeski dokonał wyboru wykonawcy robót dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Wylotowej w Kołobrzegu na odcinku od skrzyżowania z ul. Bałtycka do skrzyżowania z ul. Wczasową".

W związku z powyższym w dniu 11.07.2019 r. zawarto pomiędzy Powiatem Kołobrzeskim, a firmą Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo – Inżynieryjnego S.A. ul. Wapienna 40 87-100 Toruń,  umowę której przedmiotem jest wykonanie robót drogowych w ramach tego przedsięwzięcia, a mianowicie:

-    od skrzyżowania z ul. Wczasową do skrzyżowania z ul. Jedności Narodowej przebudowę istniejącej nawierzchni jezdni, skrzyżowań, zjazdów do posesji, wykonanie nawierzchni chodników, miejsc parkingowych oraz zatoki autobusowej,

-     od skrzyżowania z ul. Jedności Narodowej do skrzyżowania z ul. Bałtycką przebudową objęta zostanie jedynie jezdnia drogi powiatowej oraz obręb skrzyżowania ul. Jedności Narodowej z ul. Wylotową.

W tym dniu przekazany został również Wykonawcy robót plac budowy.

 

Termin zakończenia robót budowlanych określony umową: 15 listopad 2019 r.

 

Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego pełnić będzie TK – PROJEKT Tomasz Łapiński, ul. Morska 99b/8, 75-217 Koszalin.

 

Całkowita wartość inwestycji wynosi:

- roboty budowlane: 3.757.048,81 zł brutto

- nadzór inwestorski:  49.900,00 zł brutto

 

Powiat na  realizację tego przedsięwzięcia pozyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Zrównoważony Transport, Działanie 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych, w wysokości 3 000 000,00 zł. Ponadto zadanie zostanie sfinansowane w kwocie 450 000,00 zł ze środków pochodzących z Gminy Miasto Kołobrzeg.